KLAUZULA INFORMACYJNA 
 w sprawie przetwarzania danych osobowych 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest FUH AGATEX Agnieszka Pokrzewnicka , 02-495 Warszawa, ul. Zielonogórska 7 ,  kontakt – biuro@bls.waw.pl ,  tel. 502174013


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy, nr rej. pojazdu, nr VIN pojazdu), dane adresowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane o numerach rachunków bankowych, kwotach rozliczeniowych, dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).


JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby realizacji , wypisania i zawarcia umowy najmu pojazdu. Podanie danych jest konieczne dla obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail. Ponadto w związku z zaistniałymi wykroczeniami poza przepisy o ruchu drogowym na terenie Polski oraz UE  ADO ma prawo do przekazania danych osobowych najmującego odpowiednim służbom oraz organom ścigania.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych przez FUH AGATEX Agnieszka Pokrzewnicka byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


CZY MOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PROFILOWANE?

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.